Natječaj za odgojitelja

DJEČJI VRTIĆ POPOVAČA

Popovača, A.Stepinca 3

Klasa: 112-01/2020-01/1

Ur.br.: 2176-74/2020-01/1

Popovača, 26.06.2020.

            Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), te članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Popovača i odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Popovača od 23.06.2020., nakon dobivene suglasnosti Grada Popovača Klasa: 003-01/20-01/03 Urbroj: 2176/16-01-20-2 od 24.06.2020.,  ravnateljica raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta ODGOJITELJ (M/Ž) :

      – 3 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme

      – 2 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme – povećan opseg poslova

      – 2 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme – zamjena radnice na porodiljnom dopustu i godišnjem odmoru

      – 2 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme – pripravnik

Uvjeti: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. broj 133/97).

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

-životopis

-presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi

-presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu

-uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) prema čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07, 94/13).

-preslika domovnice

-preslika osobne iskaznice

-elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

              Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

              Dokazi o ostvarivanju prednosti:

– rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne starije od 6 mjeseci

– dokaz o nezaposlenosti – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog za mirovinsko osiguranje ne starija od mjesec dana

– preslika pravnomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

– dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi

– potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju kada se na natječaj ili oglas javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji)

– presliku pravnomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu

             Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata  i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

            Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

            Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Dječji vrtić Popovača, Popovača, Alojzija Stepinca 3 s naznakom: „za natječaj“ (u zatvorenoj omotnici).

            Zakašnjele prijave kao i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

            O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                          Ravnateljica:

                                                                                          Andreja Zeman

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *