Arhiva kategorije: Arhiva

Natječaj za pomagača u odgojno obrazovnom radu

DJEČJI VRTIĆ POPOVAČA

A.STEPINCA 3, POPOVAČA

Klasa:   112-01/2020-01/2

Ur.br.:   2176-74/2020-01/1

Popovača, 26.06.2020.

              Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), te članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Popovača i odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Popovača od 23.06.2019., nakon dobivene suglasnosti Grada Popovača Klasa:003-01/20-01/03 Urbroj: 2176/16-01-20-2, ravnateljica raspisuje

N A T J E Č A J

za obavljanje poslova POMAGAČ U ODGOJNO OBRAZOVNOM RADU (m/ž) –– 2 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme      

Uvjeti:

 • Završeno srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju

Prednost:

 • iskustvo u radu s djecom

Uz  prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • životopis,
 • preslika domovnice,
 • preslika osobne iskaznice
 • dokaz o stručnoj spremi
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

              Dokazi o ostvarivanju prednosti:

– rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne starije od 6 mjeseci

– dokaz o nezaposlenosti – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog za mirovinsko osiguranje ne starija od mjesec dana

– preslika pravnomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

– dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi

– potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju kada se na natječaj ili oglas javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji)

– presliku pravnomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu

             Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata  i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

            Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužna je,osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni.

Prijave za natječaj poslati u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić Popovača, Popovača, Alojzija Stepinca 3 s napomenom “za natječaj POMAGAČ U ODGOJNO OBRAZOVNOM RADU”.

                                                                                Ravnateljica:                                                                                 Andreja Zeman            

Natječaj za spremačicu

DJEČJI VRTIĆ POPOVAČA

A. STEPINCA 3, POPOVAČA

Kl:       112-01/2020-01/3

Ur.br.:  2176-74/2020-01/1

Popovača, 26.06.2020.

       Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), te članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Popovača, odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Popovača od 23.06.2020., nakon dobivene suglasnosti Grada Popovača Klasa: 003-01/20-01/03 Urbroj: 2176/16-01-20-2od 24.06.2020., ravnateljica  raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta SPREMAČICA (m/ž)  –

    –   1 izvršitelj na neodređeno puno radno  vrijeme

                           –   4 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme – povećan

                                  opseg poslova

 • 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje i godišnji odmor
 • 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme – zamjena za komplikacije u trudnoći, porodiljni dopust  i godišnji odmor

Uvjeti:

 • Završena osnovna škola
 • hrvatsko državljanstvo
 • radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz  prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • životopis,
 • domovnicu – presliku,
 • svjedodžbu – presliku
 • presliku osobne iskaznice
 • uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka ( ne starije od 6 mjeseci) prema čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  – original
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog

zavoda za mirovinsko osiguranje)

      Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Dokazi o ostvarivanju prednosti:

– rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne starije od 6 mjeseci

– dokaz o nezaposlenosti – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog za mirovinsko osiguranje ne starija od mjesec dana

– preslika pravnomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

– dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi

– potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju kada se na natječaj ili oglas javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji)

– presliku pravnomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu

             Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata  i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

            Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

           Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni.

            Prijave za natječaj poslati na adresu: Dječji vrtić Popovača, Popovača, Alojzija Stepinca 3 s napomenom “za natječaj” (u zatvorenoj omotnici).

                                                                                Ravnateljica:                                                                                 Andreja Zeman

Natječaj za odgojitelja

DJEČJI VRTIĆ POPOVAČA

Popovača, A.Stepinca 3

Klasa: 112-01/2020-01/1

Ur.br.: 2176-74/2020-01/1

Popovača, 26.06.2020.

            Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), te članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Popovača i odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Popovača od 23.06.2020., nakon dobivene suglasnosti Grada Popovača Klasa: 003-01/20-01/03 Urbroj: 2176/16-01-20-2 od 24.06.2020.,  ravnateljica raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta ODGOJITELJ (M/Ž) :

      – 3 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme

      – 2 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme – povećan opseg poslova

      – 2 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme – zamjena radnice na porodiljnom dopustu i godišnjem odmoru

      – 2 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme – pripravnik

Uvjeti: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. broj 133/97).

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

-životopis

-presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi

-presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu

-uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) prema čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07, 94/13).

-preslika domovnice

-preslika osobne iskaznice

-elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

              Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

              Dokazi o ostvarivanju prednosti:

– rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne starije od 6 mjeseci

– dokaz o nezaposlenosti – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog za mirovinsko osiguranje ne starija od mjesec dana

– preslika pravnomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

– dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi

– potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju kada se na natječaj ili oglas javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji)

– presliku pravnomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu

             Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata  i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

            Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

            Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Dječji vrtić Popovača, Popovača, Alojzija Stepinca 3 s naznakom: „za natječaj“ (u zatvorenoj omotnici).

            Zakašnjele prijave kao i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

            O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                          Ravnateljica:

                                                                                          Andreja Zeman

OBAVIJEST RODITELJIMA o izmjeni plana upisa djece u I.razred osnovne škole za 2020./2021. školsku godinu

Temeljem članka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (..Narodne novine”, 67/14. i 63/20.), Sisačko- moslavačka županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport

OBAVJEŠTAVA

roditelje/ skrbnike/ staratelje djece (u daljnjem tekstu: roditelj) o Izmjeni plana upisa djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2020./2021.

Upis djece u prvi razred osnovne škole obavljat će se 13., 14. i 15. srpnja 2020. godine

u matičnim školama i područnim razrednim odjelima prema mjestu prebivališta, odnosno prijavljenog boravišta djeteta, te upisnog područja kojem dijete pripada, a koje je u skladu s mrežom osnovnih škola na području Sisačko-moslavačke županije.

U prvi razred osnovne škole upisivat će se djeca koja do 1. travnja 2020. godine navršavaju šest godina života, odnosno djeca rođena u razdoblju od 1. travnja 2013. do 31. ožujka 2014. godine.

O tome gdje i kako će se provodiri PREGLEDI djece prije upisa u I. razred osnovne škole za 2020./2021. školsku godinu pogledajte u sljedećim dokumentima:

Svjetski dan sporta

29.svibnja diljem svijeta obilježava se Dan sporta. Najbolji način za obilježavanje tog dana svakako je bavljenje sportom, vježbanje i kretanje, a sve to svakoga dana radimo u vrtiću! Svakodnevno poticanje na kretanje i bavljenje sportom te disciplina prilikom treniranja vrijednosti su koje pokušavamo usaditi djeci od najranije dobi i omogućiti im da budu vještiji, okretni i zdravi.

U galeriji fotografija pogledajte kako smo mi vježbali, istezali se, trčali, puzali, provlačili se i vozili tricikle!

Zadnji tjedan male škole

Dragi predškolarci, došao je kraj našem druženju. Trajalo je kraće nego što je trebalo ali bilo nam je lijepo. Zajedno smo se igrali, pjevali, plesali, crtali, istraživali, nešto novo naučili i usvojili mnoga pravila. Sada ste stariji, mudriji, zreliji i spremni za prvi razred! Budite i dalje odgovorni, marljivi, strpljivi ali prije svega ne zaboravite biti djeca! I sjetite se ponekad svoje tete/učiteljice!

Ukratko se prisjetimo naših dana!

Naši prvi dani…

…slavili smo rođendane…

…bili smo kreativni…

…družili se s roditeljima, Sv. Nikolom, Djedom Božičnjakom i klizali…

…maskirali se i sudjelovali na maskenbalu te je to bio ujedno i naš prvi javni nastup…

…boravili na zraku ali igrali nogomet i u zatvorenim prostoru…

Nemoguće je svaki trenutak zabilježiti te je ovo samo dio onoga što smo prošli. Svaki dan je bio zanimljiv i zbog vas poseban na svoj način! I upravo zbog toga, hvala vam na svakom danu!

Zadatak: Prisjeti se i ti događaja iz male škole te nacrtaj najdraži!

Vidimo se 1.6.  i sve grupe dolaze pred dječji vrtić u Popovaču prema unaprijed dogovorenim terminima.

Sretno budućim prvašićima!

Međunarodni dan Afrike

Svake se godine 25. svibnja obilježava Međunarodni dan Afrike. Toga su dana 1963. 32 neovisne afričke zemlje u Adis Abebi jednoglasno izglasale rezoluciju Organizacije afričkog jedinstva, što je bio prvi korak povezivanja zemalja nakon dekoloniziranja.

Međunarodni dan Afrike nacionalni je praznik u svim zemljama potpisnicama i tom se prigodom obilježava neovisnost, zajedništvo, solidarnost i suradnja afričkih zemalja u postizanju kvalitetnijih uvjeta života i uklanjanju svih oblika kolonijalizma.

Drugi po veličini kontinent na svijetu danas ima 55 suverenih i neovisnih država u kojima, prema procjenama živi oko 1,2 milijarde ljudi.

 Afrički vjernici su uglavnom muslimani, kršćani (Rimokatolička, Protestantska, Etiopska i Koptska Crkva) i pripadnici raznih domorodačkih vjerovanja. 

Afrika je poznata po svojim prirodnim resursima i kulturnim dobrima, kao i demografskoj ekspanziji te siromaštvu koje je u mnogim zemljama posljedica dugogodišnjih ratova.

Škola, klupa, bilježnica, učitelj ili učiteljica još su uvijek samo san za više od 38 milijuna afričke djece. Bez obrazovanja ta djeca gube priliku da ostvare svoje potencijale, izađu iz siromaštva i izgrade bolju budućnost za sebe, svoje obitelji i zajednice.

Siromaštvo, nedostatak sigurnih školskih objekata, udaljenost škola te diskriminatorna uvjerenja društva prepreke su prema obrazovanju preko kojih ova djeca ne mogu preći.

Djeca skupine Slonići ove su pedagoške godine Afriku upoznavali kroz projekt.

Karta svijeta nam je poslužila za upoznavanje s kontinentom. Dječji tjedan smo iskoristili za upoznavanje sa životom djece u Africi kroz dokumentarne filmove. Enciklopedije, slikovnice i razne didaktičke igre su nam poslužile za upoznavanje sa biljnim i životinjskim svijetom. Upoznali smo afričku kulturu, jezike, plemena i glazbu koja nam je bila inspiracija za fašnički nastup. Izradili smo nakit i glazbala za aktivnosti. U sobi dnevnog boravka formirali smo centar Afrike, a suradnja s roditeljima donijela nam je afričku kućicu koja je obogatila simboličku igru. Također smo se upoznali sa afričkom kuhinjom, zajedno pripremali jela i kušali.

Osim edukativnog ovaj projekt bio je i humanitarnog karaktera gdje smo kroz tri akcije sva prikupljena sredstva uplatili za školovanje djece na Madagaskaru.

Zadaci za predškolce

Dragi predškolarci, bliži nam se kraj programa predškole te je ovo ujedno i zadnja pismena zadaća. Ponovite cijelu abecedu i provjerite imate li svu zadaću. 

Podjela potvrda i radnih listića održat će se 01.6.2020. godine ispred dječjeg vrtića Popovača po sljedećem rasporedu:

 -Grupa “A”u 12 sati

.Grupa “B” u 13 sati

-Voloder u 14h

 • Ponovimo još jednom abecedu pomoću slikovne pjesmice

ZADATAK: Pokušaj bilo koje slovo napraviti samo pomoću svoga tijela!

“Naučili smo po redu cijelu abecedu!”

 • AKTIVNOSTI SA SLOVIMA

-Izrezivanje slova iz novina i ilustriranog časopisa

-lijepljenje slova po slobodnom izboru: poznata slova, slova vlastitog imena…

-izrada slova od tijesta, gline, glinamola ili plastelina

-pisanje po brašnu uz predložak

-izrezivanje predmeta, životinja i dr. koja počinju na određeno slovo

 • IGRA SLOVKANJA

Ovo je igra za dva ili više igrača. Jedan igrač izgovori riječ, a drugi tu riječ treba izgovoriti slovo po slovo (slovkati). Možete početi riječima s četiri slova, pa zatim s pet slova i tako dalje. U početku neće biti preteško, ali kod dužih riječi ćete se trebati dobro koncentrirati.

 • IGRA: “SlOVO NA SLOVO”

Na kvačice napišite slova (markerom ili na papirić pa ih zalijepite), a na većem papiru nacrtajte određeni pojam i ispod njega ispišite njegov naziv. Djeca moraju pronaći kvačicu s određenim slovom i staviti ju na odgovarajuće mjesto.

 • IGRA: “ŠKOLICA SLOVA”

Pomoću krede napravi svoju “školicu” i u svaki kvadratić upiši slovo po želji ali se ono ne smije ponavljati. Zatim pronađi kamenčić i baci ga do jednog slova. Odskakući po njega, a kada dodeš do slova na kojem je kamenčić pao moraš reći jednu riječ na to slovo. Kada obaviš zadatak možeš se vratiti na početak.

 • Domaća zadaća 

Pismeni dio:

Usmeni dio: Sve riječi koje počinju glasom “Z” i “Ž” potrebno je slovkati!

VAŽNA OBAVIJEST RODITELJIMA O DALJNJOJ ORGANIZACIJI RADA VRTIĆA

Poštovani roditelji!

Temeljem novog naputka HZJZ i AZZO od 20.svibnja 2020. s primjenom od 25.5.2020. u mogućnosti smo uz daljnje poštivanje dosadašnjih mjera za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 povećati broj djece u skupinama.

Molimo, pogledajte upute HZJZ:

Podsjećamo roditelje čija djeca nisu polazila vrtić od 16.ožujka 2020. na donošenje Potvrde o obavljenom sistematskom pregledu djeteta.

Molimo roditelje djece koja će pohađati centralni objekt u Popovači da predaju djetetov ruksak u petak 22.05.2020. do 12 sati.

Roditelji djece koja će pohađati PO Voloder donose djetetov ruksak u petak 22.05.2020. od 14 do 15 sati u PO Voloder.

U Popovači, 21.05.2020.

Ravnateljica

Andreja Zeman

OBAVIJEST o postupku upisa djece u 1.razred OŠ Zorke Sever 2020./2021.

OBVEZNICI UPISA U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

-djeca koja do 1.travnja 2020. imaju navršenih šest godina života

POSTUPAK UTVRĐIVANJA PSIHOFIZIČKOG STANJA DJETETA

-za testiranje djece se roditelji trebaju javiti stručnoj suradnici pedagoginji telefonskom narudžbom na broj 044/850-598 od 25.svibnja do 29.svibnja između 8 i 13 sati

-postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta provodi se u matičnoj školi za sve učenike koji će upisati 1. razred (uključujući sve učenike Područnih škola Voloder, Osekovo, Donja Gračenica, Gornja Gračenica) u razdoblju od 1.lipnja od 8 do 14 sati

-na testiranje djeca trebaju doći u pratnji roditelja u ured stručne suradnice pedagoginje prema unaprijed dogovorenom terminu

-Školski obveznici se upisuju u osnovnu školu prema upisnom području- temeljem prebivališta, odnosno prijavljenog boravišta djeteta (mreža škola)

UPIS U ŠKOLU U KOJOJ DIJETE NE PRIPADA PREMA UPISNOM PODRUČJU

-učenik se može upisati u prvi razred osnovne škole kojoj ne pripada prema upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja razrednih odjela u osnovnoj školi u koju se upisuje

-prije podnošenja zahtjeva za upis u drugu školu, dijete mora pregledati Stručno povjerenstvo škole koju je trebalo pohađati prema upisnom području

UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE predviđen za 1., 2. i 3. lipnja 2020.godine održat će se u novim terminima o kojima će roditelji biti naknadno obaviješteni!

Mali pokusi kod kuće

Često čujemo dječja pitanja o vremenskim prilikama i nepogodama, a o tome kako nastaju kiša, vjetar, oblaci i munje možemo pričati u nedogled. Ali možemo li kod kuće pokušati napraviti kišu i oblak? Naravno da možemo! A mi vam donosimo nekoliko kratkih prijedloga kako ovo kišno popodne ispuniti zanimljivim istraživačkim aktivnostima!

 1. Kiša

Potrebni materijali:

Postupak:

2. Oblak u staklenci

Potrebni materijali:

Postupak:

3. Tornado

Potrebni materijali:

Postupak:

4. Statički elektricitet (munje)

Potrebni materijali:

Postupak:

Jeste li isprobali neki od navedenih pokusa? Kako su vama uspjeli? Pošaljite nam fotografije svojih aktivnosti i svoje rezultate na mail aktivnostiodkuce@gmail.com !!

“Slonić Uško i mišica Micka”

Uz lutkarstvo se veže lutka kao figura, odnosno scenska lutka namijenjena lutkarskoj izvedbi na pozornici ( paravanu, stolu ili bilo kojoj improviziranoj površini).  Lutka je temeljeno izražajno sredstvo te umjetnosti. Karakterizira je mehanizam koji glumac lutkar manipulira dajući toj figuri, predmetu ili objektu život.  Lutkarstvo kao umjetnost prikazuje različite vrste lutaka kao što su ručna lutka ( ginjol, zijevalica), lutka na koncima ( marioneta), štapna lutka( javajka), plošna lutka ( kazalište sjena) i maska.

Ljubav prema scenskoj lutki potrebno je razvijati od najmlađih dana. Lutka je djetetov stimulator, gdje stimulacija uzrokuje djetetovu uzbuđenost, ushit i razigranost. Djeca se vole igrati na način koji im omogućava da repliciraju svijet odraslih, a lutke i omogućuju takvu vrstu igre i osjećaj da se nalaze u svijetu odraslih.

Scenske lutke od spužvica koje su izradile vrijedne ruke naših odgojiteljica.

Odgojitelji u dječjem vrtiću komuniciraju s djecom uz pomoć lutke te svaku stvar iz svoje svakodnevnice mogu oživjeti i dati joj simboličko značenje.  Scenska lutka je vrijedno i moćno sredstvo i pomagalo za rad s djecom.  Lutka u ruci odgojitelja može otpjevati nešto lijepo, uspavati pospanu lutkicu, recitirati, brojiti brojalicu, ispričati malu priču, promatrati zajedno s djecom kako pada prvi snijeg i slično. Lutka može provjeriti jesmo li nešto upamtiti, ponovili, otplesali kolo te nas nasmijati.  

U prilogu pogledajte predstavu „ Slonić Uško i mišica Micka“,  koju su osmislile naše vrijedne odgojiteljice.

https://drive.google.com/file/d/1lwbo3tHZaGJVEddnWPOCvWrLaqsKOFNh/view?usp=drivesdk